artikel 1. definities en werkingssfeer

de website cadeaukaart.hema.nl van HEMA B.V. (“HEMA”) is een online platform waarop de Klanten van HEMA de mogelijkheid hebben om online digitale cadeaus te kopen van verschillende Aanbieders. HEMA biedt Digitale Cadeaukaarten aan van diverse retailorganisaties, alsmede Digitale Cadeaukaarten te besteden aan diverse vrijetijdsbestedingen. Door de aanschaf van een Digitale Cadeaukaart via de Website verklaart de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden Digitale Cadeaukaarten en accepteert de Klant de toepassing daarvan. Door verzilvering van de Digitale Cadeaukaarten accepteert de Klant vervolgens ook de toepassing van de algemene voorwaarden van de betreffende Aanbieder (hierna: “de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de Aanbieder en zullen op verzoek kosteloos door de Aanbieder aan de Klant worden toegezonden. In deze Algemene Voorwaarden Digitale Cadeaus hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: Aanbieder: een partner van HEMA die een Digitale Cadeaukaart op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden via de Website aan de Klant aanbiedt en verantwoordelijk is voor de verzilvering van die Digitale Cadeaukaart. Aanbod: de Digitale Cadeaukaarten die HEMA, voorzien van de benodigde informatie, via de Website aan de Klant aanbiedt. Digitale Cadeaukaart: een digitale cadeaukaart van een betreffende Aanbieder, die door HEMA via de Website wordt verkocht en vervolgens per e-mail, in de vorm van een unieke code, aan de Klant wordt verstrekt, die een waarde vertegenwoordigt van valuta, een arrangement of abonnement, en bij de betreffende Aanbieder kan worden verzilverd op basis van beschikbaarheid. Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bezoek brengt aan de Website en/of een Digitale Cadeaukaart koopt via de Website. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen HEMA en de Klant ter verkrijging van een Digitale Cadeaukaart. Website: de website van HEMA waarop de digitale cadeaukaarten (waaronder de Digitale Cadeaukaarten) worden aangeboden, te weten www.hema.nl/digitalecadeaukaarten.

artikel 2. het aanbod van digitale cadeaukaarten

2.1. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Het Aanbod bevat minimaal de volgende informatie voor de Klant: de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;  de prijs in EURO (deze is inclusief belastingen);  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;  de geldigheidsduur van de Digitale Cadeaukaart;  eventueel toepasselijke specifieke (actie)voorwaarden. 2.2. De inhoud en omvang van het Aanbod wordt bepaald door de Aanbieders. HEMA is niet verantwoordelijk voor type- en zetfouten in de tekst van het Aanbod. 2.3. HEMA behoudt zich het recht voor het Aanbod eenzijdig te wijzigen. In een dergelijk geval zal daarvan melding worden gemaakt op de Website. 2.4. Het Aanbod geldt op basis van beschikbaarheid, zolang de voorraad strekt en is uitsluitend te koop via de Website.

artikel 3. de overeenkomst

3.1. Iedere Digitale Cadeaukaart wordt na betaling door de Klant per e-mail aan de Klant verstrekt in de vorm van een unieke code. Dit kan een nummercode, pincode of tekstcode zijn. 3.2. Iedere Digitale Cadeaukaart wordt slechts eenmaal aan de Klant verstrekt. De Digitale Cadeaukaart dient dan ook zorgvuldig bewaard te worden. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de unieke code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen restitutie en/of vergoeding plaats. 3.3. Alleen originele Digitale Cadeaukaarten kunnen worden gebruikt. Daaronder wordt verstaan de e- mail die door HEMA of een door HEMA aangewezen derde partij aan de Klant is verzonden en waarin de unieke code is opgenomen. HEMA en Aanbieder behouden zich het recht voor om een Digitale Cadeaukaart uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Digitale Cadeaukaart en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 3.4. Het verzilveren van een Digitale Cadeaukaart bij de Aanbieder geschiedt op de in het Aanbod dan wel de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde wijze. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen zoals genoemd in de Bijzondere Voorwaarden. 3.5. Na de vervaldatum kan de Digitale Cadeaukaart niet meer worden verzilverd. Er vindt geen restitutie of vergoeding plaats. 3.6. Digitale cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor geld of anderszins. 3.7. Digitale Cadeaukaarten kunnen niet worden gewijzigd of worden geretourneerd. 3.8. Het is niet toegestaan Digitale Cadeaukaarten en/of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten. 3.9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Digitale Cadeaukaarten wordt ontzegd. 3.10. Het is niet toegestaan Digitale Cadeaukaarten op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 3.11. HEMA behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden Digitale Cadeaukaarten te wijzigen. De meest actuele versie is te raadplegen op www.hema.nl/digitalecadeaukaarten.

artikel 4. consumentenservice en klachtenafhandeling

4.1. Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de koop en levering van Digitale Cadeaukaarten, is de consumentenservice van HEMA beschikbaar. De consumentenservice is bereikbaar via onderstaande gegevens, gedurende de openingstijden die te raadplegen zijn op de website van HEMA (www.hema.nl). 4.2. Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de verzilvering van Digitale Cadeaukaarten en/of de uitvoering van de betreffende diensten en/of producten die daarmee worden afgenomen, dient de Klant zich te richten tot de consumentenservice van de betreffende Aanbieder.

artikel 5. aansprakelijkheid

5.1 HEMA verkoopt de Digitale Cadeaukaarten namens de Aanbieders, die de inhoud van het Aanbod (waaronder de prijs en de Bijzondere Voorwaarden) bepalen. HEMA is niet aansprakelijk voor zet- en typefouten in de tekst van het Aanbod. 5.2. HEMA kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van het product, de dienst en/of het arrangement dat met een Digitale Cadeaukaart verkrijgbaar is. HEMA is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van het product, de dienst of het arrangement van Aanbieder. 5.3. HEMA is niet aansprakelijk voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit de aanschaf van een Digitale Cadeaukaart en/of de uitvoering daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA. 5.4. HEMA is niet aansprakelijk voor schade door verlies, diefstal, verval of oneigenlijk gebruik van de Digitale Cadeaukaarten.

artikel 6. privacy

6.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst door de Klant worden (persoons)gegevens verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. 6.2. De Klant kan door middel van een opt-in aangeven of hij op de hoogte wil blijven van acties en aanbiedingen van HEMA. Indien de Klant er voor kiest om meer informatie te ontvangen van HEMA, zullen de opgegeven persoonsgegevens worden gebruikt voor ontvangst van de HEMA nieuwsbrief en/of promotionele acties. De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te laten schrijven uit het desbetreffende bestand. 6.3 (Persoons)gegevens van de Klant worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en zullen alleen worden gebruikt door HEMA en niet worden verstrekt aan derden. HEMA neemt te allen tijde de vereisten en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

artikel 7. algemeen

7.1. HEMA behoudt zich het recht voor om de omvang, de werkwijze en de functionaliteiten van de Digitale Cadeaukaarten te allen tijden te wijzigen, te beperken en/of stop te zetten. In een dergelijk geval zal daarvan melding worden gemaakt op de Website. 7.2 Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Digitale Cadeaukaarten geheel of ten dele nietig of vernietigbaar zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet. 7.3 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en de Klant. ©2018 Amsterdam HEMA B.V. NDSM-straat 10 1033 SB Amsterdam Telefoon: 020-3114411 klantenservice, telefoon: 020-224 2424 KvK-nummer: 34215639 BTW-identificatienummer: NL814217412B01